כתיבת תכנית לניהול הבטיחות

כתיבת תוכנית לניהול בטיחות ע”פ התקנה החדשה

תוכנית לניהול הבטיחות עיקרה היא לשנות את המציאות הכואבת של עובדים אשר נפגעו בתאונות עבודה ולמנוע את המחיר הבריאותי, והנפשי הכבד שנגבה מהם וממשפחותיהם. חשיבות התוכנית בכך שהיא מתווה את הדרך לדרישות, ולניהול שיטתי ומסודר של כל נושאי הבטיחות והבריאות במקומות העבודה השונים על מנת שיפחיתו את הסיכונים ולקיום דרישות הבטיחות. מדובר בתקנות מתקדמות הכוללות פרק עיקרי של ניהול סיכונים, ובנוסף אליו תכנון שיטתי של כל הפעולות הנדרשות על מנת לעמוד בכל הדרישות.


התקנות מסדירות את הפעולות הניהוליות והמקצועיות הנדרשות מהמעסיקים לצורך ניהולם הבטיחותי של המשימות והתהליכים בתעשייה, בבניה וביתר ענפי המשק, החל מקביעת מדיניות הבטיחות במקומות העבודה ועד לבקרת כל הסיכונים.

דרישות התקנות

התקנות דורשות קיומה של תכנית שיטתית פרואקטיבית לניהול הבטיחות במקום העבודה, כדי למנוע תאונות עבודה ומחלות מקצוע, לצמצם את הסיכונים ולמלא אחר דרישות החקיקה בנושאי בטיחות ובריאות תעסוקתית.

בתקנות נקבעו למחזיק במקום העבודה חובות ברורות הכוללות: הצהרה על מדיניות הבטיחות, אישור התכנית בחתימתו, מינוי אחראים, קביעת לוח זמנים ליישומה של התכנית וביצוע בקרה על יישומה. המחזיק נדרש להחליט לגבי הקצאת משאבים שהוא מקצה ליישומה של התכנית

 

תהליך ניהול הסיכונים

ליבן של התקנות הוא תהליך ניהול הסיכונים אותו יש לבצע במקום העבודה בצורה מקצועית, שיטתית ורצופה. במסגרתו מבוצע ניתוח סיכונים במשימות ותהליכים, נקבעים פתרונות ואמצעי בקרה להפחתת הסיכונים, מבוצעות פעולות יזומות של איתור מפגעים, נערכים ניטורים סביבתיים לרבות סקרים מקדימים, נקבעים כללים לניהול שינויים, לטיפול בממצאי ביקורות ומבדקים, ולהפקת לקחים מתאונות.

כתיבת תוכנית לניהול הבטיחות

לכתיבת תכנית לניהול הבטיחות נדרש ידע מקצועי מעמיק. לשם כך נקבע כי נחוצה הכשרה מיוחדת.
כן ניתנה הדעת בתקנות לשמירת כשירותם של בעלי התפקידים בתחום הבטיחות.